GTS-institutterne bringer ny teknologisk viden i spil i danske virksomheder

Læs mere

Danmarks teknologiske infrastruktur

Laboratorie for brandtest af komponenter

På DBI’s komponentlaboratorie tester DBI i samarbejde med producenter brandmodstandsevnen af komponenter til bygge-, tog- og skibsindustrien. Dokumentationen fra testene giver adgang til markeder verden over.

Stort set alle komponenters modstandsevne over for brand kan testes uvildigt i DBI’s komponentlaboratorium. Laboratoriet omfatter en vertikalovn, en kombiovn og en stor, kraftig multiovn, som kan teste komponenter op til 5,5 x 3,1 meter. På laboratoriet testes bl.a. døre, vægge, etagedæk, tagkonstruktioner, beklædninger, ventilationskanaler og lofter til byggeri, ligesom der bl.a. testes skodder, dæk, døre og vinduer til skibsindustrien med og uden belastning. I DBI’s facadetesthal, som måler 15 x 18 meter med 13 meter til loftet, kan der desuden testes facadesystemer i fuld skala, både efter den svenske facadestandard SP Fire 105 og den kommende fælleseuropæiske facadestandard.

Producenter af komponenter til bygge-, tog og skibsindustrien kan få udført uvildige brandtests af komponenters isolation, integritet, bæreevne, brandbeskyttelsesevne og tæthed (for døre) ved påvirkning af standardbrandkurven og hydrocarbonkurven. Komponentlaboratoriet anvendes til at udføre klassifikationstests – for byggekomponenter primært efter EN13501-serien, men også efter ISO-standarder, danske standarder m.fl. foruden International Maritime Organization 2010 FTP Code for komponenter til skibsindustrien.

Som et stærkt brand og med mærkningstilladelse fra ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) er test og rapporter om byggekomponenter fra DBI anerkendt i EU og resten af verden. Det betyder, at komponenter, der er testet hos DBI, kan få adgang til markeder i det meste af verden. På det maritime område er DBI anerkendt af bl.a. klassifikationsselskaber, US Coast Guard og de russiske maritime myndigheder. Testene og den medfølgende dokumentation kan som udgangspunkt også anvendes til en eventuel certificering af produktet.

Komponentlaboratoriet kan desuden benyttes af producenter til udviklingstests, hvor formålet ikke er at leve op til en klassifikation, men at undersøge en prototypes brandtekniske egenskaber, ligesom de også kan anvendes til egenkontrol og produktkontrol i forbindelse med certificering eller typegodkendelse. Derudover kan myndigheder anvende faciliteterne til markedskontrol, ligesom faciliteterne bliver brugt til uddannelsesaktiviteter i regi af bl.a. EGOLF (European Group of Organisations for Fire Testing, Inspection and Certification).

Målgruppe: Producenter af komponenter til byggeindustrien, producenter af komponenter til tog- og skibsindustrien og myndigheder.Læs mereServices og ydelser tilknyttet faciliteten


Del med dine kolleger