GTS-institutterne bringer ny teknologisk viden i spil i danske virksomheder

Læs mere

Danmarks teknologiske infrastruktur

Radioaktivitets-laboratorium

Laboratoriet råder over udstyr til måling af alfa-, beta- og gammastråling, herunder flere væskescintillations-spektrofotometre. Her kan FORCE Technology udføre en række forskellige radioaktivitets- og isotopanalyser, eksempelvis ifm. klassificering af NORM affald og bestemmelse af biogent/fossilt indhold.

Radioaktivitets-laboratoriet sætter FORCE Technology i stand til at tilbyde et bredspektret og specialtilpasset analyseprogram, ofte i dialog med Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse (SIS), der fungerer som strålebeskyttelsesmyndighed i DK.

Eksempler på analyser der kan udføres:

  • Analyse for Cs-137 (en radioaktiv isotop fra cæsium) i brændsler, træpiller, aske og andre materialer. Biobrændsel (træpiller og flis) på de danske kraft- og fjernvarmeværker kan indeholde små mængder af den radioaktive isotop, som hovedsageligt stammer fra udslippet ved Tjernobyl kernekraftværket i Ukraine i 1986. Indholdet i træet er dog så beskedent, at det er uden strålebeskyttelsesmæssig betydning, men ved afbrænding vil den radioaktive isotop koncentreres i asken, og det kan i nogle tilfælde betyde, at askeprodukterne eller dele af asken skal håndteres som radioaktivt materiale iht. gældende lovgivning. Yderligere information: https://www.sst.dk/da/straalebeskyttelse/radioaktivitet/radioaktivt-affald/bioaske-med-cs-137
  • NORM analyser på materialer (”scale”), typisk fra olie- og gasindustrien, der har et forhøjet indhold af naturligt forekommende radioaktive stoffer.
  • Bestemmelse af biogent og fossilt CO2 i røggas fra affaldsforbrændingsanlæg. Målemetoden er baseret på bestemmelse af Kulstof-14 (14C), der er proportionalt med indholdet af biogent kulstof, kan bruges til løbende at overvåge et forbrændingsanlægs CO2-udledning. Yderligere information om metoden kan findes i Dansk Kemi, 96, nr.3, 2015.
  • Bestemmelse af biogent og fossilt kulstof i faste og flydende brændsler/materialer vha. 14C metoden.

Laboratoriet er DANAK akkrediteret iht. ISO 17025 til metoden til måling af andelen af biogent CO2 i røggas fra forbrændingsanlæg.Læs mereServices og ydelser tilknyttet faciliteten


Del med dine kolleger