GTS-institutterne bringer ny teknologisk viden i spil i danske virksomheder

Læs mere

Danmarks teknologiske infrastruktur

Håndtering af bygge- og anlægsaffald

Med vores viden om fx prøvetagning, karakterisering og testning samt håndtering af bygge- og anlægsaffald kan vi sikre en effektiv ressourceudnyttelse samt at miljø- og sundhedsskadelige stoffer som bly, PCB, asbest m.m. ikke bliver spredt unødigt via bygge- og anlægsaffald, når affaldet genanvendes.

Vi er bl.a. involveret i projekter, der har til formål at afdække mulighederne for direkte genbrug, genanvendelse samt re-/upcycling af materialer i byggeriet.

Vi kan desuden hjælpe med at gennemføre risikovurderinger i forbindelse med genanvendelse af bygge- og anlægsaffald, dvs. vurdere skadelige stoffers miljøpåvirkning i luft, jord samt overflade- og grundvand.

Ved hjælp af livcyklusvurdering (LCA) kan vi sammenligne forskellige muligheder for håndtering af bygge- og anlægsaffald, samt vurdere hvilke håndteringsmuligheder, der vil give de største ressourcebesparelser og laveste miljøpåvirkninger fx fra spredning af miljøskadelige stoffer.

Hvad kan Teknologisk Institut hjælpe med?

 • Rådgivning om samt planlægning af prøvetagning og testning af bygge- og anlægsaffald, herunder rådgivning vedrørende udvaskningstests
 • Planlægning og gennemførelse af kortlægning af affaldsstrømme samt screening for miljøskadelige stoffer i affald, fx med henblik på vurdering af ressourcepotentialet i affald og optimering af affaldssortering
 • Rådgivning om affaldshåndtering ved ombygnings-, renoverings- og nedrivningsprojekter, herunder udarbejdelse af affaldshåndteringsplaner
 • Udarbejdelse af vejledninger og informationsmateriale omkring affaldshåndtering, dvs. muligheder for genbrug, genanvendelse, forbrænding eller deponering
 • Undervisning og træningskurser vedrørende prøvetagning, testning og håndtering af bygge- og anlægsaffald
 • Karakterisering og klassificering (fx farligt affald eller ej) af bygge- og anlægsaffald
 • Risikovurdering i forbindelse med genanvendelse af bygge- og anlægsaffald
 • Beregninger af økonomiske og miljømæssige besparelser ved affaldsressourceoptimering
 • Udvikling af produkter og processer, hvor genanvendelse af bygge- og anlægsaffald indgår
 • Rådgivning omkring specifikationer for affaldshåndtering i udbudsmateriale
 • Metoder til kvalitetssikring/dokumentation af genanvendte materialer, herunder certificeringsordninger
 • Rådgivning omkring bygge- og anlægsaffaldslovgivning og dens praktiske implementering


Læs mereDel med dine kolleger